1. Usporiadateľ Súťaže:  

Usporiadateľom Súťaže „Získajte video-kurz eSestra zdarma“ (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť eGalileo, s.r.o. so sídlom Trieda armádneho gen. Svobodu 1025/1, 04022 Košice (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").  

 

2. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená, spravovaná spoločnosťou Facebook a nie je s ňou nijako spojená.

 

3. Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži potvrdzuje, že je oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá v súvislosti so súťažou žiadne záväzky.

 

4. Trvanie súťaže:  Súťaž sa uskutoční v dňoch od 4. 5. do 11. 5. 2022, 23:59.

   

5. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba:  

· s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,  

· ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a  

· ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel.  

(ďalej len „Účastník súťaže”)  

Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Usporiadateľa, ako i spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto Súťaže, vrátane ich zamestnancov.  

   

6. Zaradenie do Súťaže:  

Do výberu bude zaradený Účastník Súťaže podľa bodu 5 týchto Pravidiel, ktorý napíše do komentára meno osoby, ktorej chce darovať video-kurz eSestra zdarma. Do Súťaže sa môže každý Účastník súťaže zapojiť viackrát.   

Usporiadateľ vyberie 12 (slovom dvanásť) výhercov dvoch video-kurzov eSestra podľa výberu výhercu, vo štvrtok 12. 5. 2022.

   

7. Výber výhercu:  

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyberie dňa 12. 5. 2022 zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá Súťaže, 12 výhercov.  

   

8. Výhra:  

Usporiadateľ odovzdá výhercom nasledovnú výhru:  

1 (slovom jeden) prístup do video-kurzu eSestra podľa vlastného výberu pre seba a 1 (slovom jeden) prístup do video-kurzu pre ním vybranú osobu. Všetky video-kurzy sú akreditované a za ich absolvovanie dostávate kredit SKSaPa.

   

9. Oznámenie výhry:  

Výherca bude vyzvaný prostredníctvom komentára pod súťažným príspevkom na Facebooku, aby Usporiadateľovi poslal svoje kontaktné údaje do súkromnej správy na Facebooku. V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 7 dní od uskutočnenia jeho výberu, bude vybraný a kontaktovaný nový Výherca.  

    

10. Osobné údaje:  

Uverejnením komentára pod príspevkom udeľuje Účastník súťaže Usporiadateľovi v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: e-mailová adresa, meno, priezvisko, za účelom zaslania výhry. Uvedený súhlas sa udeľuje na dobu jedného mesiaca odo dňa začiatku súťaže. Udelený súhlas môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať a to, e-mailom alebo písomne na kontaktné údaje uvedené v hypertextovom odkaze nižšie.  

Informácie ohľadom spracúvania osobných údajov, predovšetkým kontaktné údaje na prevádzkovateľa a zodpovednú osobu, ako aj práva účastníka súťaže ako dotknutej osoby, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sú prístupné na https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/53641973/sk/zakladne-informacie 

   

11. Dane:  

Výherca Súťaže nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350,- Eur uhradiť daň z príjmov.   

   

12. Osobitné ustanovenia:  

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania ako aj podmienky zaradenia do Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok zaradenia do Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na facebookovej stránke. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.   

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na facebookovej stránke Súťaže.  

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom a tento príspevok zmazať. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť Účastníka Súťaže v prípade, že jeho správanie či profil na sociálnej sieti Facebook vykazuje známky nekalého, resp. podvodného konania, napr. duplicitný Facebook účet.  

 

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle Pravidiel.  

Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť siete, ako i iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.  

 

Tieto podmienky sú platné od 3.5.2022