1. Usporiadateľ Súťaže:

Usporiadateľom Súťaže „Užite si druhé Vianoce s eSestra.sk!“ (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť eGalileo, s.r.o. so sídlom OC Ondava, Trieda armádneho gen. Svobodu 1025/1, 04022 Košice (ďalej len „Usporiadateľ"). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").  


2. Trvanie súťaže:  

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 26.12.2023. do 31.1. 2024, 23:59.

  

3. Účastníci Súťaže: 

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba:  

· s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,  

· ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a  

· ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel.  

(ďalej len „Účastník súťaže”)  

Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Usporiadateľa, ako i spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto Súťaže, vrátane ich zamestnancov.  

  

4. Zaradenie do Súťaže:  

Do výberu bude zaradený Účastník Súťaže podľa bodu 5 týchto Pravidiel, ktorý na webovej stránke https://kurzy.esestra.sk/ a v čase od 26.12.2023 do 31.1.2024, 23:59 si zakúpi aspoň jeden video-kurz, balíček alebo kolekciu video-kurzov eSestra s výnimkou kurzu #01 Zdravie a krása sestry.

  

Do Súťaže sa môže každý Účastník súťaže zapojiť viackrát. 

  

5. Výber výhercu:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyberie dňa 1.2.2024 zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá Súťaže, 6 (slovom šiestich) výhercov.

  

6. Výhra:

Usporiadateľ odovzdá výhercom nasledovnú výhru:  


1. Cena: 

1x (slovom jeden) voucher na 4-dňový Wellness&SPA pobyt pre 2 (slovom dve) osoby v hoteli AQUATERMAL Strehová *** v hodnote 450 € (slovom štyristopäťdesiat eur), s platnosťou do 30.6.2024.


2. Cena

2x (slovom dva) kolekcie kurzov eSestra podľa vlastného výberu Výhercu. Výhercovia druhej ceny budú 2 (slovom dvaja) a každý z nich dostane 1 (slovom jednu) kolekciu video-kurzov eSestra zdarma.


3.Cena

3x (slovom tri) video-kurzy eSestra podľa vlastného výberu Výhercu. Výhercovia tretej ceny budú 3 (slovom traja) a každý z nich dostane 1 (slovom jeden) video-kurz eSestra zdarma.


07. Oznámenie výhry:
Výhercovia budú vyhlásený na webovej stránke https://esestra.sk/sutaz/, na facebookovej stránke esestra https://www.facebook.com/eSestra.sk a budú kontaktovaný na email, ktorý zadali pri registrácii do účtu na webovej stránke https://kurzy.esestra.sk/.

V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 7 dní od uskutočnenia jeho výberu, bude vybraný a kontaktovaný nový Výherca.

 

08. Osobné údaje:
Zaregistrovaním sa na stránke www.esestra.sk v termíne od 26.12.2023 do 31.1.2024 udeľuje Účastník súťaže Usporiadateľovi v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: e-mailová adresa, meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo za účelom žrebovania a oznámenia výhry. Uvedený súhlas sa udeľuje na dobu dvoch mesiacov odo dňa začiatku súťaže. Udelený súhlas môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať a to, e-mailom alebo písomne na kontaktné údaje uvedené v hypertextovom odkaze nižšie.Informácie ohľadom spracúvania osobných údajov, predovšetkým kontaktné údaje na prevádzkovateľa a zodpovednú osobu, ako aj práva účastníka súťaže ako dotknutej osoby, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sú prístupné na  https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/53641973/sk/zakladne-informacie
 

09. Dane:  

Výherca Súťaže nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350,- Eur uhradiť daň z príjmov.
   

10. Osobitné ustanovenia:  
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania ako aj podmienky zaradenia do Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok zaradenia do Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na webovej stránke. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.  

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na webovej stránke https://kurzy.esestra.sk/pages/statut-sutaze
 
Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle Pravidiel.
 
Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť sociálnej siete, webovej stránky ako i iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.
 
Tieto podmienky sú platné od 26.12.2023.